Bildiri özeti örnek şablonu için TIKLAYINIZ.

Tam metin örnek şablonu indirmek için TIKLAYINIZ.

 ————————————————————————————————

GİRİŞ

Makalenin tamamında dergi yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Bölüm içerisinde araştırmanın önemi ve araştırmanın amacı, araştırmanın problemi ve varsa alt problemleri ile ilgili bilgiler yer almalıdır.

SONUÇ

Buraya sonuç kısmı eklenilmelidir. Sonuç kısmında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

KAYNAKÇA

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis’te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf). Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir. Kaynakça yazımında büyük küçük harf yazımı, kelimeler arası boşluk, noktalama, cilt ve sayı gösterimi vb. dikkat edilmelidir.

Not: Tam metin yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.

 

TAM METİN GENEL KURALLAR

 

 MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 11 puntotek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 Sayfa yapısı A4 olmalı; sağ “4 cm”, sol “4 cm”, üst “5,25 cm” ve alt kenarlardan “4,75 cm” boşluk bırakılmalıdır.  

 Paragraf başlarındaki girinti “1,25 cm” ve paragraf aralarındaki boşluk önce “0 nk” sonra “6 nk” olmalıdır.  

 Genel kurgu şu şekilde olmalıdır: Makalenin yazıldığı dildeki başlığı, özü ve anahtar kelimeleri, ikinci dildeki (makale Türkçe ise İngilizce, makale İngilizce ise Türkçe) başlığı, özü ve anahtar kelimeleri, tam metin, dipnotlar, kaynakça (references) ve -varsa- ekler..

Makalenin ana metni anahtar kelimelerden sonra “GİRİŞ” (INTRODUCTION) başlığı ile başlamalıdır.

 

ANA VE ALT BAŞLIKLARIN YAZIMI İÇİN GEREKLİ KURALLAR

 

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları “Times New Roman” karakteriyle “11 Punto”, “kalın” ve tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

“Öz” (Abstract), “Anahtar Kelimeler” (Keywords) başlıkları kalın olmak üzere bu başlıklar ve öz metni “Times New Roman” karakteriyle “10 Punto” ve italik yazılmalıdır.

Metindeki ana başlıklar, sola dayalı, büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

 İkinci düzey başlıklar sola dayalı, koyu ve kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

 Üçüncü düzey başlıkları da sola dayalı ve koyu ancak sadece ilk kelimelerinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

 Başlıklarda harflendirme ve numaralandırma yapılmamalıdır.

 

TABLO, ŞEKİL VE RESİMLERİN GÖSTERİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Tablo ve şekil başlıkları numaralandırılarak paragraf girintisiyle tablo ve şekillerin üzerinde “Times New Roman” karakteriyle “11 Punto” yazılmalıdır.

Tablo, Şekil, Grafik kelimeleri ve numaraları koyu yazılmalıdır.

Tablo ve şekil adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı, koyu yazılmamalıdır (Örn. Tablo 1: Tablo Başlığı).

Tablo içi yazım karakteri “Times New Roman ve 8 Punto” olmalıdır.

Kaynak, şekil ve tablonun altında paragraf girintisiyle başlanarak “Times New Roman 10 Punto” ile kaynakçada olduğu gibi yazılmalı ve sayfa numarası belirtilmelidir.

 

ATIF VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI

 

 Dergide metin içinde kaynak gösterme, APA (6. sürüm) atıf yöntemine uygun olarak parantez içinde yazar soy ismi ve yayın yılı şeklinde yapılır.

Sayfa numarası yayın yılından sonra virgül kullanılarak Türkçe yazılmış makalelerde s. ve ss. İngilizce yazılmış makalelerde p. ve pp. kısaltması kullanılarak yazılır. Örneğin; (Saaty, 1999, p.90).

Kaynak gösterilen çalışma iki yazarlıysa iki yazarın soy isimleri gösterilir. Örneğin; (Arslan & Yener, 2016,  s. 22). Kaynak gösterilen çalışma üç ve daha fazla yazarlıysa ilk yazarın “soy ismi vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin; (Tekinalp vd., 2000, ss. 98-99).

Metin içinde aynı konuya birden fazla kaynak gösterilmişse ya da yer verilmişse, yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla aralarına noktalı virgül işareti konularak gösterilmelidir. Örneğin; (Ahmet, 2009; Can, 2001; Uysal, 2006).

Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c, …” harfleriyle gösterilmelidir. Örneğin; (Yılmaz, 2008a; 2008b).

Metinde dipnot uygulaması ilgili sayfanın altında, metnin bütünlüğünü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve “Times New Roman 10 Punto” karakteriyle verilmelidir.

Metin içi atıflarda ve kaynakçada kullanılan kısaltmalar, referans verilen kaynağın dili gözetilmeksizin, makalenin yazım diline uygun yazılmalıdır. Örneğin; Türkçe makalede “ve”, “vd.”, “Der./Ed.”, İngilizce makalede “and”, “et al.”, “Ed./Eds.” gibi.

Makalede ek verilmesi halinde her bir ek ayrı sayfada olacak şekilde kaynakçadan sonra verilmeli, “EK” başlığı büyük harflerle, koyu ve sola dayalı olarak yazılmalı, ayrıca numaralandırılmalıdır. Ek başlığındaki her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Örneğin; EK 1: Ek Başlığı.

 

Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada “Kaynakça” (References) başlığı altında alfabetik olarak soy isim sırasıyla gösterilmelidir.

Her kaynak paragraf girintisiyle başlanarak yazılmalıdır.

Kaynakçada aynı yazarın aynı yıla ait çalışmaları varsa, çalışmanın yapıldığı yılın sonuna “a, b, c, …” harfleri koyularak sıralanmalıdır.

Kaynakça kısmında da APA stilinde (6. sürüm) kaynak gösterimi yapılmalıdır.

Kaynakça için asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır.

Uyulması gereken genel kurallara ilişkin örnekler aşağıda verilmiş olup örneği bulunmayan kaynak gösterimleri için http://www.apastyle.org/ adresine ya da ilgili kaynaklara başvurulmalıdır.

 

Kitap:

Rosenau, P. M. (2004). Post-modernizm ve toplum bilimleri. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Kitap bölümü:

Muecke, M. A. (1994). On the evaluation of ethnographies. J. M. Morse (Der.), Critical issues in qualitative research içinde (ss. 187-209). London: Sage.

Dergi:

Kılıç, G. & Öztürk, Y. (2009). Kariyer yönetimi: Beş yıldızlı otellerde bir uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1), 45-60.

E-dergi:

Drichoutis, A. C., Lazaridis, P. & Nayga, R. M. Jr. (2006). Consumers’ use of nutritional labels: A review of research studies and issues. Academy of Marketing Science Review, 2006 (9). http://www.amsreview.org/articles/drichoutis09-2006.pdf, (Erişim Tarihi: 02.09.2011).

Tez:

Çolakoğlu, Ü. (1997). Konaklama işletmelerinde yönetici-yönetilen ilişkilerinde iletişim stratejileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sempozyum ve Kongre Bildirileri:

Huber, E. & Uzun, L. (2000). Dilbilim alanında Türkçe yazılan bilimsel metinler üzerine gözlemler. A. S. Özsoy ve E. E. Taylan (Ed.), XIII. Dilbilim Kurultayı (13-15 Mayıs 1999) Bildirileri içinde (ss. 201-215). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

İnternet Adresi:

University of Georgia (varsa yayın yılı). Points of pride. http://www.uga.edu/profile/pride.html, (Erişim Tarihi: 08.09.2011).

Raporlar:

TCMB (1995). Yıllık Rapor. www.tcmb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 01.05.2011).

Bikmen, F. & Meydanoğlu, Z. (Ed.) (2006). Türkiye’de sivil toplum: bir değişim süreci. Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu. İstanbul: Tüsev Yayınları No:39.

İnternet Makale:

Suronovic, M. S. (2005). International finance theory and policy. http://internationalecon.com/Finance/Fch70/Fch70.php (Erişim Tarihi: 11.09.2011).

İnternet Bildiri:

Temiz, D. & Gökmen, A. (2009). Foreign direct investment and export in Turkey: The period of 1991-2008. EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir, Türkiye. http://econ.anadolu.edu.tr/fullpapers/Temiz_Gokmen_econanadolu2009.pdf, (Erişim Tarihi: 30.10.2011).

 

Makalenin yazımıyla ve atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir.

Kongre hakkında bilgi alın

Sosyal Bilimler Kongresi

Son Başvuru

22.05.2022

@2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tüm Hakları Saklıdır